Sarana dan Prasarana

SARANA PRASARANA

 1. Data lahan dan Bangunan Sekolah
  • Luas lahan sekolah seluruhnya    =  239 m2
  • Luas bangunan    =  609 m2
  • Status Kepemilikan lahan sekolah:
  • (  V  ) Sertifikat, dengan luas lahan       =  3.239 m2
  • (  V  ) Akte dengan luas lahan                = 3.239 m2
  • (      ) Sewa dengan luas lahan                = —m2
 1. Jumlah dan Kondisi Keadaan Sarana (Bangunan)
No Jenis Sarana Jmlh Ruang Ukuran

(m2)

Kondisi ruang
B RR RS RB
1. Ruang Kelas 13 864 v v
2. Laboratorium
3. Lab. Fisika 1 172 v
4. Lab Kimia 1 172 v
5. Lab. Biologi 1 144 v
6. Lab. Bahasa 1 72 v
7. Lab. Komputer 1 72 v
8. Lab. Multimedia
9. Perpustakaan 1 144 v
10. Ruang Guru 1 72 v
11. Ruang Kepala Sekolah 1 12 v
12. Ruang Tata Usaha 1 72 v
13. Tempat Ibadah 1 v
14. Ruang Konseling 1 12 v
15. Ruang UKS 1 12 v
16. Ruang Organisasi Kesiswaan 1 35 v
17. Jamban 18 108 v V
18. Gudang 1 144 v
19. Ruang Sirkulasi V
20. Tempat bermain/olahraga 1 450 V